HVN Fonds stimulering harpmuziek

Algemeen
De Harp Vereniging Nederland heeft een stimuleringsfonds waar leden van de vereniging een financiële bijdrage uit kunnen ontvangen voor projecten betreffende harpmuziek in de meest ruime zin.

Doel
Het doel is om eigen leden te stimuleren en financieel te helpen om eigen projecten te realiseren op het gebied van harpmuziek.

Vorming van het fonds
Eenmalig startkapitaal eerste jaar: € 5.000. Jaarlijks wordt een bedrag van € 3.000 of max. 50 % van de ontvangen contributies gedoteerd aan het fonds. De toevoeging wordt verlaagd tot ten hoogste het jaarresultaat, indien het jaarresultaat over het betreffende boekjaar lager is dan de berekende dotatie. Indien het resultaat negatief is, vindt er geen dotatie plaats. Een negatief jaarresultaat wordt niet ten laste gebracht van het fonds. In de jaarrekening wordt het fonds opgenomen onder de reserves als HVN stimuleringsfonds.

Criteria
Indien het aantal aanvragen het beschikbare bedrag overschrijdt worden de volgende prioritieten (in willekeurige volgorde) gehanteerd:
– Jonge leden / jongeren / kinderen
– Innovatief
– Regionale spreiding
– Eerste aanvraag
– Criteria algemeen: kwaliteitsstandaard

Werkwijze
– Uitsluitend een lid van de vereniging kan een aanvraag doen. Minimaal 2 jaar lid.
– Minimaal een lid van de vereniging moet bij het initiatief actief betrokken zijn.
– Het is een eenmalige subsidie, die uiterlijk in het jaar volgend op het jaar van toezegging aangewend moet zijn. Indien het toegezegde bedrag niet of niet geheel is aangewend is, wordt het (restant) bedrag weer toegevoegd aan het fonds.
– Binnen 3 maanden na afronding van het project stuurt de aanvrager een inhoudelijk verslag en toelichting op de aanwending van de toegekende gelden (max een A4 pagina).
– Aanvragen kunnen 2 maal per jaar worden ingediend: voor 1 april en voor 1 september.
– Het bestuur beslist uiterlijk op 1 mei resp. 1 oktober van het betreffende jaar over toekenning of afwijzing.
– De bedragen die worden toegekend bedragen maximaal € 3.500 per project en maximaal 50% van de begroting.
– Jaarlijks mag in totaal niet meer worden toegekend dan 200 % van de gemiddelde jaarlijkse dotatie de laatste 5 jaren. Er kan niet meer worden toegekend dan beschikbaar is in het fonds.

Het bestuur beslist en legt hierover verantwoording af aan de ledenvergadering.
Het bestuur kan een externe deskundige raadplegen.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2021